Det är svårt att vara fisk när älvens botten täcks av is. Vinterbild från älven Orkla i Norge. Foto Knut Alfredsen.

Vintern kan vara en påfrestande årstid för växter och djur i reglerade åar och älvar.
Älvar som är utbyggda för vattenkraft kan vara särskilt svåra för fisk att leva i på grund av hur  vattenkraften produceras. Den omvända vattenregimen med onormalt höga flöden vintertid och att flödet ändras häftigt gång på gång leder ofta till upprepade islossningar och mycket bildning av bottenis. När vattenytans istäcke försvunnit matas kall luft ner i vattnet och bildar iskristaller som täcker bottnen som gör det svårt för fisk att överleva där. Är vattendragen kanaliserade av flottrensningen förvärras problemen med extra hårt tryck på vattenflödet och köldbryggor vid stenkistor och liknande.

 
Mellanljusnan är extremt påverkad av problemet med isbildning. Leån har några partier i dess nedre delar som har problem. I Leån jobbar fiskevårdsområdet med att begränsa fenomenet med hjälp av biotopåtgärder. Mellanljusnan verkar vara bortom allt hopp då kraftproduktionen uppenbarligen går före miljöns välbefinnande.

 
Det är extrema förhållanden – speciellt sådana som är kopplade till isbildning och islossning – som varierar över tiden och påverkar både habitatet och dess fiskar. Till exempel kan vattendrag fyllas av is och döda all fisk som inte lyckas fly undan till bakvatten eller djupare sel som inte är isfyllda. Rom och fiskungar är speciellt utsatta. Insektslivet kan också utsättas för stor skada.

Mikael Hansson