Tevansjöån är sedan flottningstiden kraftigt rensad från sten. Detta innebär en enformig vattenmiljö med släta bottnar och enahanda vattendjup. I första hand har det drabbat öringen som bland annat har dåligt med ståndplatser och därmed saknar skydd mot gädda med mera. Bilden är från ett parti före åtgärd.

Efter återställningen har strandzonerna öppnats upp för att gynna yngre stadier av öring. Detta innebär också att vattendraget breddas och att produktionsytan för bottenfauna och fisk ökar. Längre ut i ån utplaceras block och sten för att skapa ståndplatser för den större fisken. Materialet som läggs i tas i första hand från land. Eftersom även död ved oftast är en bristvara i rensade vattendrag passar man ibland också  på att lägga ut nedfallna träd i fåran.

Den duktige maskinisten är Anders Englund från Vålsjö.

Peter Hallgren,
projektledare – Fiskevårdsplan i Ljusdals kommun.