Regler för fiske inom Ljusdals FVO 2022

 • För att fiska krävs giltigt fiskekort enligt fiskelagen (1993:787).
 • OBS! Vi har ett undantag. Det gäller Kyrksjön i centrala Ljusdal. Där är fisket fritt.
 • Fiskekortet är personligt. Skall medföras under fiske och på anmodan uppvisas för Polis, fisketillsynspersonal eller fiskerättsägare.
 • Kontrollavgift utfärdas vid brott mot föreningens fiskebestämmelser. Se mer info nedan under KONTROLLAVGIFT.
  Barn under 15 år fiskar gratis i målsmans  sällskap.
 • Är du mellan 15-18 år kan du lösa ett gratis ungdomskort via iFISKE. Den dag du fyller 18 år löser du kort som vuxen.
  Ungdomskortet berättigar till fiske med endast handredskap på vatten inom fiskevårdsområdet.
  Ungdomskortet gäller EJ på våra P&T vatten samt Leån.
 • Inget skräp får lämnas. Allt skall tas med hem. Absolut inga fimpar får slängas i vattnen.
 • Eldning skall ske med försiktighet på anvisad plats. All eldning sker under eget ansvar.
 • ALLT fiske sker till husbehov och fångad fisk får EJ säljas vidare.
 • OBS! När ni kommer från en annan kommun ber vi att ni tvättar er båt innan ni sjösätter den, pga smittorisken.

Fiskemetoder

 • Ej tillåtet att fiska med gäddsax.
 • Fiske med utterbräda förbjudet.
 • Mäskningförbud råder.
 • Förbud att använda rom som bete (pga smittorisk)
 • Jaw-jacker är ej tillåtet.
 • Huggkrok ej tillåtet.
 • Ryckfiske är ej tillåtet.
 • Förbud  mot fiske med utterbräde gäller i samtliga vatten.
 • Powerbaitkulor ej tillåtet. (endast degen får användas )
 • Du får fiska med sportfiskeredskap. Dvs. flugspö, metspö, kastspö eller pimpelspö.
 • Fiske från land eller is får ske med ett redskap per fiskare.
 • Trolling: Max en öring per dag och båt. Fångstfönster 40-60 cm. Särskilt Trollingkort krävs.
 • Angling: Fiske från is med max 15 don per fiskare
  Levande agn är förbjudet. Endast agn från vatten inom fiskevårdsområdet.
 • Flytring tillåtet i Råtjärn, Klacktjärn, Stora- och lilla Svartsjön. Inga åror får användas.
 • I våra P&T-vatten får du ta 3 ädelfiskar/kort.
  Du får lösa max 2 kort/dag. Kvoten får ej överskridas.

Minimått och Maxmått (alla vatten utom Put- & Takevatten)

 • Öring 40 – 60 cm. Fångstfönster.  Fisk under och över dessa mått ska ovillkorligen släppas tillbaka.
 • Harr  minimått 30 cm
 • Gös minimått 50 cm.
 • Gädda. Alla gäddor över 80 cm skall återutsättas.

Fisken behöver vara ifred under sin lekperiod

Då är det förbud att fiska efter dessa arter:
Öringsförbud i samtliga vatten  1/9 – 31/12.
Harrförbud i samtliga vatten  1/4 –  15/5.
Gösförbud i samtliga vatten  1/6 – 1/7

Nätfiske

 • Nätfiske får endast bedrivas av mantalsskrivna och fiskerättsägare i de vatten där nätfiske är tillåtet enligt bestämmelser nedan.
 • Endast årskort berättigar till nätfiske.
 • Fiskerättsägare och mantalskrivna med årskort, får lägga upp till 5 nät eller 150 m nätlängd med ett maxdjup av näten på 6 fot (1,83 m) maskstorlek minst 40 mm.
  OBS! Vid nätläggning efter siklöja får maskstorleken vara minst 27 mm.
 • Näten skall vara märkta med ägarens namn och telefonnummer.
 • Nätläggning är endast tillåtet i Hennansjön, Storsjön, Bäckesjön, Alsjön, Bursen, Klockarsjön, Gryttjen, Gunnarsbosjön, Gussjön, Sänningsjön, Örasjön/Hennan (vid Hjärtvallen), Medasen, Opplisjön samt Letsjön.
  I alla övriga vatten är det nätförbud.
 • Totalt nätförbud råder inom 200 m från alla in och utlopp i nämnda sjöar.
 • Notera att samma regler gäller nätfiske, som med övriga redskap, och att all fisk som inte får behållas ska återutsättas levande.
  Ex. vis. får man ta en öring/dag mellan 40-60 cm. Alla under och över detta mått ska återutsättas levande. Alla gäddor över 80 cm ska återutsättas levande osv.

Flytringsfiske

 • Put-and Takevatten. Ni löser som vanligt kort i det P&T-vatten ni vill fiska + ett tilläggskort för flytring som kostar 50:-/dag.
  Gäller Stora- och Lilla Svartsjön, Klacktjärn, Råtjärn. EJ Sarvtjärn.
 • För övriga vatten behövs inte något tilläggskort.

Mellanljusnan

 • Flugfiskesträckan, den 450 meter långa övre delen av Morvallströmmen, endast fiske med flugspö.
  Max 1 öring/harr får behållas per dag.
  Övriga sträckor fluga och spinn, max 3 harr/öring får behållas per dag.
 • Fångstfönster på öring 40 – 60 cm och minimått på harr 30 centimeter, Gös minimått 50 cm, Gädda maxmått 80 cm.
 • Fiske från båt ej tillåtet i strömmande vatten (Sträckan Morvall-Forsnäset, samt Edängeforsen).
 • Ljusnan är öppen för fiske i strömmarna 15/5 – 30/9.
 • Öringen fredad från 1/9 – 31/12. Harr får fiskas till 30/9.
 • Sträckan mellan Forsnäset – Edängeforsen är tillåten att fiska på hela året. Samma regler gäller förstås för gädda, öring, harr och gös som i övriga delar av FVO.

OBSERVERA! Att i Ljusnan mellan Morvall-Forsnäset och Edängeforsen är fiske med agnad krok förbjudet. Mask, maggot och alla levande/döda larver/betesfisk är förbjudet. 

Leån

 • Endast Catch & Release och kvoterat fiske med max 10 fiskare per dag. (Fiskekort köpes via iFISKE).
 • Endast flugfiske med flugspö tillåtet.
 • Endast en hullingsfri krok tillåten.
 • Krav på fiskerapport.
 • Fisketid 15/5 – 30/9.

OBSERVERA! Att fiske med agnad krok är förbjudet. Mask, maggot och alla levande/döda larver/betesfisk är förbjudet.

Put- & Takeregler
Svartsjöområdet samt Klacktjärn & Råtjärn (Hennan)

 • Max 3 fiskar per fiskekort. Du får lösa 2 kort/dag. Du får fiska på stora- och lilla svartsjön på samma kort.
 • Fisketid Stora Svartsjön 26/12 – 30/9.
 • Fisketid Lilla Svartsjön, Klacktjärn & Råtjärn från isfiskepremiären till den 30 september
 • Flytring tillåtet vid köp av flytringskort
 • HUGGKROK FÖRBJUDET!
 • Förbud att använda rom som bete (pga smittorisk)
 • Jaw-jacker är ej tillåtet.
 • Fiske från land eller is får ske med ett redskap per fiskare.
 • Du får fiska med sportfiskeredskap. Dvs. flugspö, metspö, kastspö eller pimpelspö
 • Mäskningsförbud
 • Fiske med powerbaitkulor är förbjudet.
 • Sarvtjärn kommer från 2023 vara endast ett sommarvatten. Fisketid 15/5-30/9.
  Fiske är endast tillåtet med FLUGSPÖ. Flytring ej tillåten.

Put- & Takeregler
Sarvtjärn

 • Endast flugfiske med FLUGFISKESPÖ.

 • Fisketid Sarvtjärn, öppnar 20/5 2023, stänger 30/10 2023.
 • Max 3 fiskar per fiskekort. Du får lösa 2 kort/dag.
 • Flytring ej tillåtet.
 • HUGGKROK FÖRBJUDET!

Örasjön i Finneby

 • Nätfiske och utterfiske förbjudet.
  Max 4 öringar per dag. Fångstfönster 40 – 60 cm.
 • Öringen fredad från och med den 1/9 – 31/12.
 • Då detta är ett känsligt vatten, ber vi dig att inte ta upp mera fisk än du behöver för en normal middag.
  Sätt gärna tillbaka fisk. All tillämpning av catch and release skall ske med försiktighet och respekt för en levande varelse.
  Blöt händerna innan du tar i fisken. Hullinglöst fiske är att föredra vid catch- and release.

Väljeån

 • Uppväxtområde. Allt fiske förbjudet tills vidare för att ge storöringstammen en chans.

Kräftfiske

 • Allt kräftfiske är förbjudet tills vidare på grund av svaga bestånd.

Fasta- och rörliga redskap (endast mantalsskrivna och fiskerättsägare)

 • Som fasta redskap räknas redskap fästa och förankrade vid botten, som står ute mer än 48 timmar på samma plats. Exempel är ålkista, laxfälla, ryssja.
  Som rörliga redskap menas nät, mjärde och små gäddryssjor.
 • Fiske med fasta- och rörliga redskap får bara bedrivas av mantalsskrivna och fiskerättsägare i Ljusdals FVO, med årskort.
 • Fiske med fasta- och rörliga redskap får inte bedrivas vid in och utlopp av åar, bäckar, sund och älvar (200 meter).
 • Fiskeredskapen skall vara märkta med namn, adress och telefonnummer.

Trollingfiske

 • För att få bedriva trollingfiske måste fiskaren lösa ett årskort samt ett trollingkort (se fiskekortspriser)
 • Trollingfiske anses bedrivas när fler spön än ett spö per person användes.
 • Max en öring per båt/dag.

Angling

 • Vid Angling gäller 15 don per fiskekort. Ta inte upp mer fisk än ni behöver.
  Observera maxmåttet 80 cm på gädda och minimåtten 50 cm på gös.
 • Betesfisken får inte vara levande och ska tas från vatten inom fiskevårdsområdet.
 • Försäljning av fisk är inte tillåtet, fiske endast för husbehov.

Flytt av fisk

 • Förflyttning av fisk är inte tillåtet enligt lag.

KONTROLLAVGIFT

Vi tar ut en kontrollavgift vid felaktigt fiske eller felaktigt handhavande. Fisketillsynspersonal utfärdar kontrollavgift direkt på plats och skall vara betald inom 10 dagar. Obetald avgift överlämnas till inkasso.

Nivå 1: 500 kr Brott mot Ljusdals FVO:s regler.

Ex.
Antal fler spön/ redskap än tillåtet.
Fler fiskar än tillåtet , minimått.
Fiske med annat än flugfiskespö  där andra redskap är förbjuden.
Överträdelse av mäskningsförbud.
Nedskräpning

Nivå 2: 1500 kr

Överträdelse mot båtförbud
Nätläggning inom 200 m gräns vid in- och utlopp
Nätläggning i samtliga vatten som fvo planterar ut ädelfisk i.
Nätläggning i vatten där nätförbud råder.
Omärkta nät
Brott mot regler där ekofiske gäller ( Leån )